Protokoll Årsmötet 2015

PROTOKOLL  FÖRT  VID  ÅRSMÖTE  MED  KALMAR  FF:s GULDKLUBB MÅNDAGEN  DEN  2  MARS  2015.

 

§  1  Mötets öppnande

        Ordförande Thorbjörn Bogefors hälsade de närvarande, drygt 30 medlemmar välkomna       

        och förklarade årsmötet öppnat.

        Därpå hölls en tyst minut för att hedra tre medlemmar, som avlidit under verksamhets-

        året.

 

§  2  Val av ordförande

         Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Kent Ingvarsson

 

§  3  Val av sekreterare

         Till sekreterare för mötet valdes K-G Ämtvall

 

§  4  Val av justerare

        Till att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll valdes Ie Petersson och

        Per Hansson

 

§  5  Godkännande av kallelsen

         Årsmötet godkände att kallelsen skett i behörig ordning

 

§  6  Fastställande av dagordning

         Upprättat förslag till dagordning godkändes

 

§  7  Verksamhetsberättelse

         Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och godkändes av årsmötet.

 

§  8  Ekonomisk redogörelse

        Den ekonomiska redogörelsen för verksamhetsåret 2014 genomgicks och godkändes av

        årsmötet med ett tillägg. Avlidne kassören Sven-Allan Lernå hade vid sin bortgång ett

        utlägg för Guldklubben på 2363:50. (Lån i ballansräkningen) Årsmötet beslutade att den-

        na summa skall sättas in på S-A Lernås fond, vilken förvaltas av Kalmar FF.

      

       Den ekonomiska ställningen vid årets slut var 10 720:- kr

 

§  9  Revisorernas berättelse

         Revisor Kenneth Krantz föredrog revisorernas berättelse, vilken godkändes av   

         årsmötet

 

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet

         Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

 

§ 11 Medlemsavgift för 2015

         Medlemsavgiften för 2015 fastställdes att vara oförändrad 100:-kronor

 

§ 12 Val av ordförande

         Till ordförande för 2015 nyvaldes  Kent Ingvarsson                  Mandattid  1 år

 

§ 13 Val av tre ledamöter, (mandatperiod 2 år)

         Omvaldes K-G Ämtvall och Magnus Hansson, samt nyvaldes Ie Petersson

 

§ 14 Val av två revisorer

         Till revisorer omvaldes Ivar Lundqvist och Kenneth Krantz.      Mandattid  1 år

         Till suppleant omvaldes Jan-Olof Gustavsson

 

§ 15 Val av valberedning

         Omvaldes Stefan Bernlind och Håkan Jägerbrink

 

§ 16 Resa till bortamatch

         Diskuterades att planera en gemensam resa till någon av Kalmar FF:s bortamatcher

         under säsongen.

         Beslutades att arrangera en resa till bortamatchen mot IFK Norrköping  lördagen den   

         30 maj 2015.

         Styrelsen fick i uppdrag att arbeta vidare på detta

 

§ 17 Nya ärenden

         Johnny Erlandsson redogjorde för nya lokaliteter, som kommer att upplåtas för Guld-

         klubbens räkning  på västra läktarens plan 2. Puben i södra delen av planet.

         Här kan Guldklubbens medlemmar träffas och fika till en kostnad av 10:-kr.

         Tillträde till lokalen 2 timmar före match.

 

§ 18 Ordet fritt

         Allan Konradsson föreslog att man kunde ha en träff under sommaren med t.ex en

         tipspromenad eller liknande. Urban Torstensson föreslog att man kunde ta kontakt med

         Jan-Åke Lundberg för att spela lite krocket på Tallhagens krocketbana.

 

        Allan Konradsson har av elitdomarföreningen utsetts som bästa domarevärd under

        säsongen 2014.

        Mediagruppen har av Stockholmsjournalisterna utsetts som tvåa i Sverige för gott

        bemötande för media.

 

        Förslag framkom om man vid bortamatchresan till Norrköping kunde ordna en träff

        med gamla fotbollsspelare från Norrköping.

 

 

§ 19 Avslutning

         Då inget mera fanns att behandla tackade avgående ordföranden Thorbjörn Bogefors,

         mötesordföranden samt medlemmarna för visat intresse och förklarade årsmötet   

         avslutat.

 

 

Efter årsmötesförhandlingarnas slut tog sportchef Thomas Andersson Borstam över ordet

i Peter Svärdhs frånvaro pga sjukdom. Thomas informerade om nya tränaren Peter Svärdhs syn på spelidéer mm, samt informerade om spelartruppen med en del nya spelare och om

skadeläget i truppen. Vidare nämnde Thomas att det är ett flertal unga spelare födda -96,

-97, -98 och -99 som är uttagna till ungdomslandslagen, vilket bådar gott inför framtiden

för Kalmar FF.