Så här bygger vi upp spelplanen

Markarbeten för fotbollsplanen

Undergrund
Marken där arenan byggs består till stor del av lera med stora inslag av gyttja och silt. För att klara belastningarna måste undergrunden förstärkas för fotbollsplanen. Detta för att motverka de annars stora sättningar som skulle ha utbildats i spelplanen efter att området för planen fyllts upp och arenan färdigställts.

Grundförstärkningen har utförts med installation av KC-pelare. KC-pelarna skapas genom att man med hjälp av en stor ”visp” blandar in kalk och cement i den befintliga jorden och sedan låter detta brinna med hjälp av jordfukten och bildar därmed en pelare. I detta fall har pelare med en diameter om 600mm installerats i ett rutmönster med c/c-avstånd om 1.5m 

Underbyggnad
Ovanpå KC-pelarna har en underbyggnad om 7-900mm krossat grus påförts. Detta för att komma upp till rätt nivå för gräsplanen och för att skapa en lastfördelning mellan de nedborrade KC-pelarna. Som en del i denna konstruktion har ett geonät rullats ut mellan gruslagren. Detta nät har en maskvidd om 60x60mm och bidrar till lastfördelningen mellan pelarna.

För att ytterligare minska storleken på sättningar som uppträder efter att planen såtts har två åtgärder vidtagits. Dels har portrycket i leran ökats genom att flertalet gånger efterpacka med vibrerande vält och dels genom att det påförda gruset fått ligga med sin egentyngd en tid innan ytan slutligen avjämnas inför påförandet av överbyggnaden. 

Överbyggnad
Överbyggnaden för fotbollsplanen består av tre st lager;

Det första, nedersta lagret, är ett dränerande naturgrus av fraktionen 2-5mm, med en tjocklek om 100mm.

Ovanpå detta lager läggs även markvärmen. Den består av ca 32.000m PE-rör med en diameter om 25mm. Värmeeffekten i planen kan uppgå till 200w/m2.

Andra lagret är en sand av fraktionen 0,1-1mm och har en tjocklek om 150mm.

Sista lagret, växtbädden, utgörs av samma sand som ”andra lagret” men här har man även blandat in 10 volym-% mull och 1,5 volym-% kompost. Detta lager är 200mm.

Alla tre lagren till överbyggnaden tas från en leverantör i Habo, som ligger ca tre mil norr om Jönköping. Denna överbyggnad är från början utvecklad för golfgreener, men har på sistone utvecklats lite grann och används nu även framgångsrikt på fotbollsplaner. Samma överbyggnad finns bland annat på Olympia i Helsingborg, Manchester U, Liverpool Fc, Arsenal Fc. 

Gräs
Gräset kommer att sås på plats och planerat datum för sådd är 1/6-2010.
Exakt vilken fröblandning och sammansättning som kommer användas är idag ej klart då val av entreprenör för detta utförande pågår för fullt. 

Ronny Nilsson, projektledare 

Text av Thomas Berggren , NCC